חזרה לשגרה – מדריך להפעלת חנויות בעידן הקורונה


חנויות (למעט חנויות למזון, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה, פארמים ומעבדות לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים)

 1. בעת כניסה לחנות יתבצע תשאול של הלקוח אם הוא משתעל (שעול כרוני לא נחשב) ואם יש לו או היה לו בשבוע שחלף חום מעל 38 מעלות צלסיוס ("תשאול"). לא תותר כניסה לחנות למי שלא ענה בשלילה על כל אחת מן השאלות. ככל האפשר תוסדר מדידת חום של הנכנסים. אם החנות נמצאת בתוך קניון – אין צורך בתשאול ומדידת חום שכן פעולות אלה יבוצעו בכניסה לקניון.
 2. על בעל העסק למנות עובד שיהיה 'ממונה לענייני קורונה' והוא יהיה אחראי על ביצוע הפעולות המבטיחות את בריאות הציבור. כמו כן, עובדי החנות יעבדו במשמרות קבועות.
 3. חובה לשמור על כללי היגיינה, ובכלל זה חיטוי תדיר של המשטחים הפנימיים בחנות (כגון מדפים, דלפקים, מחיצות).
 4. בדלפק תותקן מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 5. בעל החנות יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בעמידה בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל הניתן, התקהלות בכניסה למקום;
 6. כמו כן יסומן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק 2 מטרים זה מזה. יוצב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
 7. כניסת המבקרים בחנות תווסת כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה, ואולם רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס לאדם, לכל 15 מ"ר משטח המקום;
 8. יוצב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות;
 9. ייקבע מנגנון להגבלת נכנסים לחנות על פי הכללים לעיל (למשל שומר בכניסה).

לפני פתיחת החנות על בעל העסק להגיש לרשות מקומית הצהרה חתומה (ניתן להגישה באופן מקוון באתר משרד הכלכלה והתעשייה) https://govforms.gov.il/mw/forms/TradeStatement@moital.gov.il הצהרה זו תועבר לרשות המקומית של מקום העסק ומשלב זה העסק תחת פיקוח של אותה מועצה שיכולה לבוא ולבדוק אם העסק אכן עומד בהוראות. יתרה מכך, בעל עסק שמבקש להעסיק יותר עובדים מאשר הכמות המותרת על פי תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף – 2020 חייב לעמוד בתנאי התו הסגול בהתאם לאותן תקנות. בעל עסק כאמור חייב, בין יתר דרישות התו הסגול, לנהל רישום, ככל האפשר באופן ממוחשב, של מספר הלקוחות השוהים במקום, מספר התשאולים ומדידות חום שבוצעו וכן מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום, בעקבות תשאול או מדידת חום כאמור.

חנויות למזון, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה, פארמים ומעבדות לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים

 1. שמירה, ככל האפשר, על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסומנו מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור בו יש תור;
 2. מניעת צפיפות, ככל האפשר, של אנשים במקום אחד. לצורך כך תווסת כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; ואולם רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטח הפתוח לציבור למעט שטח החניון;
 3. תשאול בכניסה, מדידת חום ככל האפשר (אלא אם כן החנות בתוך קניון) ועבודה במשמרות קבועות.

הוראות מיוחדות לקניונים:

חנויות בקניון אינן מחויבות בתשאול בכניסה לחנות ומדידת חום. יחד עם זאת, מפעיל הקניון מחיוב לפעול כדלקמן:

 1. מינוי עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות הדרושות להלן:
 2. תשאול של כל הנכנסים לקניון ומדידת חום ככל האפשר.
 3. עבודה במשמרות קבועות.
 4. חיוב כל מי שנכנס לקניון בעטיית מסיכה, הצבת מודעות במקומות בולטים לרבות בכניסה בדבר חובת עטיית מסיכה, במידה וישנה מערכת כריזה, הודעה אחת לחצי שעה לפחות על חובת עטיית מסיכה.
 5. ויסות כניסת האנשים לקניון, לרבות עובדי הקניון, כך שבכל עת לא ישהו אנשים, לרבות עובדים באזור הפתוח לציבור, למעט חניונים, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר;
 6. ייקבע ויושם מנגנון להגבלת מספר השוהים בקניון והצבת שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום;
 7. הקפדה, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן מניעת צפיפות ככל האפשר, של אנשים במקום אחד, לרבות, התקהלות בכניסה למקום;
 8. סימון במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק 2 מטרים זה מזה; הצבת שלט במקום בולט לעין, לעניין שמירה על מרחק כאמור;
 9. במידה וישנה מעלית, יש להקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר מ-2 נוסעים אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יוצב שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר;
 10. הקפדה על שמירת כללי היגיינה בקניון והנחיית העובדים בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות, כולל משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה כגון ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיוצא בהם;
 11. הצבת מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;
 12. איסור ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון והצבת שילוט בהתאם.
 13. ניהול רישום בכניסות לקניון, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת;
 14. הגשת הצהרה לרשויות על עמידה בהוראות.

מי שאינו עומד בהוראות צפוי לסנקציות של מאסר או תשלום קנס. אין סקירה זו מתייחסת למספרות, עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם ושווקים פתוחים. יובהר כי מדריך זה כללי ומבוסס על התקנות כפי שפורסמו ביום כתיבת מדריך זה. נוסח התקנות כפי שמתפרסם ברשומות מעת לעת, הינו הנוסח הקובע. משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם לשאלות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן