שושנה רבינוביץ | משרד עורכי דין Shoshana Rabinowitz | Law Office

דגל ישראל דגל הולנדדגל אנגליה

Search

קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר אוגוסט 2019

 

האופן בו הצרכן יכול לבטל את העסקה השתנה והתרחב עם עליית שכיחותן של עסקאות אלה וההתפתחות הטכנולוגית. מומלץ כי העוסקים יתעדכנו באופני ביטול אלה באופן שוטף שכן אי עמידה בהם עלולה לגרום לקבלת עיצום בסכום של אלפי שקלים מאת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, בשל הפרה של הוראות החוק.

להלן סקירה קצרה של דרכי ביטול העסקה וחובות הגילוי לפי חוק:

במידה ולצרכן עומדת זכות ביטול מכוח החוק או מכוח חוזה שנעשה עימו, הוא יכול לבטל את העסקה בהודעת ביטול לעוסק באחד מהאופנים הבאים:

דרכי הביטול העומדות בפני הצרכן:

  1. בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, אלא אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב.
  2. בדואר רשום;
  3. בדואר אלקטרוני;
  4. בפקסימיליה, אם לעוסק יש מכשיר כזה.
  5. באינטרנט – אם ניתן להתקשר בעסקה באמצעי זה – באמצעות קישור ייעודי כפי שיוסבר להלן.

לגבי עסקה אינטרנטית: במידה והעסקה נעשתה דרך אתר העוסק על העוסק ליצור בדף הראשי של אתר האינטרנט שלו קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול. יש למקם את הקישור באופן מובלט וברור. 

מה צריכה לכלול הודעת הביטול של הצרכן:

בהודעת ביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה – פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות.

מה כוללת חובת הגילוי של העוסק:

על העוסק לגלות לצרכן בכתב את הדרכים למסירת הודעת הביטול, את פרטי ההתקשרות הנוגעים לכל דרך ביטול (למשל: מספר הטלפון או הפקס, כתובת העסק וכדומה), ואת הפרטים שהודעת הביטול צריכה לכלול (למשל: תאריך הרכישה, הסכום ששולם וכדומה)

את המסמך הזה יש לספק לא יאוחר ממועד האספקה של הטובין או השירותים.

את המידע האמור על העוסק למסור לצרכן גם בכל אחד מהמסמכים הללו: בחשבונית, בקבלה או בהודעת תשלום, ולגבי עסקה לתקופה קצובה שלא נדרשת לגביה הסכמה מפורשת של הצרכן להמשך ההתקשרות – גם בהודעה על מועד סיום העסקה – הנשלחות לצרכן.

אם לעוסק יש אתר אינטרנט יש לציין מידע זה גם בדף הראשי של האתר, ואם ניתן להתקשר בעסקה אינטרנטית כאמור לעיל – בסמוך לקישור הייעודי באמצעותו ניתן לבטל את העסקה.

פרטי המידע ביחס לאופן ביטול העסקה יופיעו בסמוך אחד לשני, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.

הוראות סעיף זה לא יחולו על ביטול עסקה לפי תקנות הגת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010.

עוסק שאינו מאפשר לצרכן למסור לו הודעה על ביטול בכל אחת מן הדרכים האמורות או שאינו מגלה את המידע בדבר הביטול שהיה עליו לגלות, חשוף לעיצומים כספיים של 22,000 ₪ (ואם הוא אינו תאגיד של 7,000 ₪) לכל הפרה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן