קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר יוני 2019

להלן עיקרי החוק:

העברות ותשלומים בכסף מזומן

  • החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן לסכום של 11,000 ₪ כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק, לסכום של 50,000 ₪ כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים, ולסכום של 55,000 ₪ כאשר העסקה הוא של תייר עם עוסק.
  • קבלה או תשלום במזומן של שכר עבודה, תרומה או הלוואה יוגבל לסכום של 11,000 ₪, למעט הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח.
  • קבלה או תשלום במזומן של מתנה מוגבל בסכום של 50,000 ₪ .
  • עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן, מעבר לסכומים הנקובים לעיל, כאשר הם נותנים שירות עסקי ללקוח, כהגדרתו בסעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

הגבלות על השימוש בשיקים והסבת שיקים

  • איסור על הסבת שיק או על קבלת שיק מוסב בלי שפרטי המסב נקובים על השיק ("שיק פתוח" או שיק "מוסב על החלק") כאשר מוסר השיק או מקבל השיק הוא עוסק.
  • איסור כאמור בשיק העולה על סך של 5,000 ₪ כאשר מוסר ומקבל השיק אינם עוסק.
  • לבנק יהיה אסור לפרוע שיק ללא ששם הנפרע נקוב בו, או שיק מוסב שעולה על סך של 10,000 ₪ אם הוא הוסב יותר מפעם אחת (או פעמיים אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח), או אם לא נקובים בו שמות המסב והנסב ומספר הזהות של המסב.

החוק מעניק לרשות המיסים סמכויות פיקוח ואכיפה וכן קובע הוראות שונות שנועדו לאפשר את אכיפת החובות הקבועות בו, וביניהן הסמכת שר האוצר לקבוע כללים שיחייבו עוסקים בהחזקת אמצעי ייעודי המשמש לקריאת כרטיסי חיוב או סליקת אמצעי אלקטרוני אחר. בנוסף, החוק קובע חובה על עוסק לתעד את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם תשלום או קיבל תקבול.

עיצומים כספיים

החוק קובע עיצומים כספיים בגין הפרת הוראות החוק בשיעור של אחוז מהתשלום במזומן, בשיק או בשיק מוסב:
(1) אם התשלום או השיק הוא עד 25,000 שקלים חדשים – שיעור של 15%;
(2) אם התשלום או השיק הוא מעל 25,000 שקלים חדשים ועד 50,000 שקלים חדשים – שיעור של 20%;
(3) אם התשלום או השיק הוא מעל 50,000 שקלים חדשים – שיעור של 30%.

  • הוראת המעבר בחוק קובעת כי בתשעת החודשים מיום תחילתו של החוק, קרי עד ה- 30.9.2019 לא יוטל עיצום כספי או קנס בשל הפרת הוראה לפי חוק זה, אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה, וחזר והפר את אותה הוראה.
  • הפחתת סכום העצום – החוק קובע כי לא ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בחוק, אלא אם שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה, קבע רשימת מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בפרק זה, ובשיעורים שיקבע.
  • פרסום דבר העיצום – הטלת העיצום תפורסם באתר האינטרנט של רשות המיסים ותכלול את הפרטים שלהלן: דבר הטלת העיצום הכספי, מהות ההפרה ונסיבותיה סכום העיצום, פרטים על המפר, הנוגעים לעניין, למעט שמו ואם הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום ושיעורי ההפחתה.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן