קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר נובמבר 2019

 • על אילו מקרים חל החוק: למרות הכינוי של החוק, חוק הטכנאים הורחב והוא חל הן על טכנאים והן על כל נציג אחר מטעמו של העוסק שמגיע למענו של הצרכן, למטרות אלו:
 1. ביקור טכנאי בבית הצרכן הן בתקופת האחריות בשנה הראשונה והן בתקופת אחריות ארוכה יותר של מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים ומנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים שמחירם גבוה מ-150 ₪.
 2. תיקון של מכשירים שסופקו במסגרת חוזה למתן שירות, שבו השירות מותנה בתקינות המוצר והציוד הנמצאים אצל הצרכן, כגון ממיר של חברת הכבלים, בלוני גז וכדומה.
 3. לשם התקנה או הסרה של טובין שהעוסק מכר, השכיר או השאיל.
 4. בדיקות תקופתיות של מתקני גז ביתיים.
 5. הובלה של מוצרים שהעוסק מכר (מקום בו מתקיימת בפועל מסירת מוצר בביתו של הצרכן באופן אשר מחייב אותו להיות בביתו ולהמתין).
 6. בהתאם לחוזה למתן שירות מתמשך לתיקון טובין תמורת תשלום. 
 • שעות הביקור במענו של הצרכן: יהיו בין השעות 8:00 ו-19:00 בימי חול, ובין השעות 8:00 ו-13:00 בימי שישי וערבי חג, בהתאם לתיאום בן הצדדים. על אף זאת, לעניין הובלה של מוצרים שהעוסק מכר וביקור בהתאם לחוזה מתן שירות מתמשך לתיקון טובין תמורת תשלום, קיימת חובה לתאם מועד ושעה כאמור, אך אין חובה לתאם דווקא בשעות הקבועות בחוק.
 • זמן ההמתנה המותר: זמן ההמתנה לנותן השירות לא יעלה על שעתיים, מעבר לשעה שתואמה. נותן השירות רשאי להציע לצרכן להמתין לקריאה טלפונית כתחליף לתאום בתנאי שהצרכן לא יאלץ להמתין מעבר לשעתיים והדבר אכן מקל עליו.
 • תיאום שעה עם הצרכן שלא במועד הרכישה: עוסק אשר מבחינת התנהלות מעדיף לתכנן את ההובלות רק לאחר הרכישות של הצרכנים בעסקו באותו היום (למשל משלוחי מזון בעסקאות פרונטאליות), רשאי לומר לצרכן במועד הרכישה כי ייצרו עמו קשר לתאום שעה להובלה כל עוד זמן ההמתנה לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה.
 • דחיית הביקור: נותן השירות רשאי להודיע לצרכן, לא יאוחר משעה 20:00 בערב שקדם למועד הביקור שתואם, על דחיית הביקור, ולתאם עמו מועד ושעה חדשים לביקור, ובלבד שאין בדחיה כאמור כדי לדחות את מתן השירות מעבר לפרק הזמן שנקבע לכך לפי דין.
 • פיצוי ללא הוכחת הנזק יינתן במקרים הבאים:
 1. תואם מועד לביקור וחלפו שעתיים מעבר לזמן ההמתנה יינתן פיצוי בסך של 300 ₪ – למשל אם הביקור תואם לשעה 10:00, אזי זמן ההמתנה המותר לפי חוק, הינו בין 10:00 ל-12:00 וחובת הפיצוי חלה החל מהשעה 14:00.
 2. תואם מועד לביקור וחלפו 3 שעות מעבר לזמן ההמתנה יינתן פיצוי בסך של 600 ₪ – ובמקרה המתואר, אם הטכנאי מגיע אחרי השעה 15:00.
 3. במקרה שנותן השירות הפר את הוראות החוק בעניין הקריאה הטלפונית יינתן פיצוי בסך 300 ₪.
 • פיצוי חלופי: נותן שירות רשאי להציע לצרכן הזכאי לפיצוי לפי החוק פיצוי שווה כסף בטובין או בשירותים, ובלבד שנותן השירות הודיע לצרכן כי הוא רשאי לבחור מבין הפיצויים, והצרכן הסכים לכך. נטל ההוכחה כי הצרכן הסכים לפיצוי החלופי מוטל על נותן השירות.
 • חריג לתחולת הפיצוי: אם האיחור נבע מסיבות שנותן השירות לא ידע עליהן בעת קביעת המועד ושעת הביקור ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנוע אותן, לא יהיה הצרכן זכאי לפיצוי לפי החוק.
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן