קמעונאות וצרכנות – ניוזלטר ספטמבר 2019

להלן סקירה של ההנחיה:

 • מי אחראי לגילוי בדבר הקטנת תכולת המוצר? 
 • האחריות לגילוי נאות לצרכן בדבר הקטנת תכולתו של מוצר מוטלת ככלל על היצרן או היבואן, גם אם היצרן או היבואן אינם מוכרים את המוצר ישירות לצרכן.
 • אין די ביידוע הקמעונאי כי המוצר הוקטן, אלא יש לגלות זאת ישירות לצרכן על ידי גילוי ההקטנה על גבי האריזה או על גבי מדבקה שתודבק על גבי האריזה.
 • אי גילוי נאות כאמור מהווה הפרה של הטעיה לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א, 1981 וניתן בגינו להטיל עיצום כספי. כמו כן, אי גילוי נאות מהווה עבירה פלילית וניתן לנקוט הליך פלילי של הגשת כתב אישום.
 • הרשות תייחס אחריות לקמעונאי כאשר מהנסיבות עולה כי הקמעונאי היה יכול למנוע את ביצוע ההפרה גלפי הצרכן.
 1. כיצד יש לגלות את ההקטנה? 
 • כאשר מוקטנת תכולת המוצר באריזה והאריזה לא משתנה מהותית באופן שהצרכן יכול להבחין בקלות כי מדובר במוצר אחר/שונה, יש לתת גילוי נאות באשר להקטנת התכולה, על גבי האריזה.
 • שינוי גודל האריזה בלבד אינו מהווה שינוי מהותי, כיוון שהצרכן הסביר מתקשה להבחין בשינוי גודל האריזה – אלא אם כן, מדובר בשינוי מאוד בולט לעין.
 • יש לגלות על גבי האריזה, בכמה הוקטנה התכולה וזאת לפי אחת האפשרויות שלהלן:
  א. גילוי כמות או אחוז ההפחתה ("מכיל %X פחות" או "מכיל X גרם/ליטר פחות") וכדומה;
  ב. גילוי הכמות המוקטנת לצד הכמות הקודמת (מוצר הייחוס) (מכיל X יחידות לעומת/במקום Y " או "מכיל X גרם לעומת/במקום Y גרם") וכדומה. 
 • ככל שהמוצר המוקטן החליף מוצר, מוצר הייחוס הוא המוצר שיצא מהשוק או עומד לצאת מהשוק.
 • ככל שהמוצר המוקטן נוסף לסדרת מוצרים המשווקים בכמויות גדולות יותר, מוצר הייחוס הוא המוצר בעל הכמות הקרובה (הגדולה יותר) ששווקה במהלך תקופה של לפחות חצי שנה. לדוגמה: אם קיימת סדרה של מוצרים בגדלים 50 ,100 ,200 וכעת מבקשים להוסיף מוצר במשקל נוסף של 70 – הוא ייחשב כהפחתה לעומת מוצר בגודל 100 ובלבד שהכמות הזו שווקה במהלך תקופה של לפחות חצי שנה.
  ההנחיה אינה מבחינה בין מוצר מוקטן המחליף מוצר קודם, לבין מוצר מוקטן שנוסף לסדרת מוצרים בעלי כמויות שונות.
 1. איפה יופיע הגילוי? 
 • גילוי נאות לפי הממונה הינו כאשר הגילוי מופיע באופן ברור ומובלט בחזית האריזה, בצדו העליון של המוצר או על גבי תווית צמודה למוצר – אך לא בצדו האחורי של המוצר מתחתיו ובצדדיו – מדובר בתוספת חדשה להנחייה משנת 2006.
 1. כמה זמן יש לגלות את דבר ההקטנה? 
 • אורך התקופה בה חייב יצרן או יבואן לשווק את המוצר עם הגילוי כאמור בהנחיה, עומד על לפחות חצי שנה ממועד שיווק המוצר המוקטן – מדובר בתוספת חדשה להנחייה משנת 2006.
 • האמור חל גם לגבי יצרן או יבואן המשווק את המוצר המוקטן לקמעונאי מסוים. יודגש, כי אם בשלב מסוים מתחיל יצרן או יבואן לשווק את המוצר לקמעונאים נוספים, תחול חובת הגילוי במשך תקופה של חצי שנה החל מתחילת השיווק לכלל הקמעונאים.
 1. ממתי יתחילו לאכוף את ההנחיה המשלימה? 
 • בהנחיה צוין כי יש בה שתי הוראות חדשות: גילוי בחזית האריזה ומשך תקופת הגילוי ועל כן תחילתן שלושה חודשים ממועד פרסום ההנחיה – כלומר מיום 10.19.
 • לעניין התחולה –

לגבי משך התקופה – החל ממועד כניסתה לתוקף של ההנחיה, היא תחול על כל מוצר מוקטן שטרם שווק. עד אז, תחול חובת גילוי נאות כללית.

 • לגבי גילוי בחזית האריזה – הנחיה זו תחול אך ורק לגבי פס יצור חדש של מוצר מוקטן, שייצורו ושווקו החלו ממועד כניסתה לתוקף של הנחיה זו ואילך.
 • כמו כן, הנחיה זו לא תחול על מוצרים מוקטנים ששווקו לקמעונאים אף אם הללו טרם הוצעו למכירה לצרכן, עד מועד כניסתה לתוקף של הנחיה זו. 

לסיכום, ההנחיה מבקשת להחיל הוראות מפורטות על ציבור העוסקים בדבר הקטנת תכולת מוצרים. מחד, מהלך זה מבורך שכן הוא מביא ודאות. מאידך, יש בו צמצום של שיקול הדעת של העוסק. 

יובהר כי הסקירה לעיל מהווה סיכום של ההנחיה וכי יש להסתמך על לשון ההנחיה במלואה בלבד.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן